27 มี.ค. 2563
222 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'ดวงใจปวงประชา' พระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี

ภายในห้องดวงใจปวงประชา ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ ทุกรัชกาล
 
สมัยรัชกาลที่๑-๓ เป็นช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่๔ และรัชกาลที่๕ สยามเผชิญกับมรสุมการล่าอาณานิคม ของชาติตะวันตก แต่ด้วยพระราชวิเทโศบายของทั้งสองรัชกาล ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า รัชกาลที่๖ ทรง  ปลูกฝังความรักชาติ ขยายโอกาสทางการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยทุกสาขา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเมือง รัชกาลที่๗ ทรงเป็นนักปกครอง ที่มีพระราชหฤทัยกว้างขวาง มีพระราชปณิธานที่จะทรงมองอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน ทรงวางรากฐานประชาธิปไตยมาก่อน มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
 
รัชกาลที่๘-๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย ดวงใจปวงประชา ทรงพัฒนาบ้านเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พระราชทานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริมากมาย ที่มุ่งหมายประโยชน์สุขของราษฎร และสืบสานรักษาต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ