15 พ.ค. 2563
225 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน รำลึก 'วันบรมราชาภิเษก' รัชกาลที่ ๔

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไป เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศตลอดรัชสมัย และสามารถธำรงค์เอกราชไว้ได้จนถึงทุกวันนี้
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอสรของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ได้เสด็จออกผนวชเป็นเวลา ๒๗ พรรษา ทรงได้รับการอัญเชิญขึ้นครองราชย์ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบวรราชาภิเษกสมเด็จพระอนุชาธิราช ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสมอพระเจ้าแผ่นดินอรกพระองค์หนึ่ง
 
พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในรัชกาลที่ ๔ คือการรักษาเอกราชของชาติ เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม จึงทรงเจริญพระราชไมตรีกับประเทศในยุโรป ทรงรับชาวต่างประเทศมารับราชการเพื่อถ่ายทอดวิทยาการตะวันตก และทรงยกเลิกทำเนียมโบราณหลายอย่าง
 
ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูป และพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมอย่างบริบรูณ์ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และธำรงค์เอกราชมาจนจวบปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ