26 มิ.ย. 2563
304 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'สายอากาศพระราชทาน' จาก ร.๙

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก นอกจากจะจัดแสดงนิทรรศการเรื่องการก่อสร้างเขื่อนแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เรื่องของสายอากาศพระราชทานแบบ สุธี ๒ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ พระราชทาน ให้แก่กฟผ.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในระยะไกล
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญในด้านวิทยุสื่อสาร เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำทรงสดับรับฟังทุกข์สุขของประชาชน และปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการได้ตลอดเวลา
 
ในยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารยังไม่เจริญก้าวหน้า โดยในยุคแรกๆเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ต้องใช้วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก แต่ขาดสายอากาศคุณภาพสูง จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ ดีร.สุธี อักษรกิตติ์ เป็นผู้สนองพระราชดำริตามที่ทรงกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค
 
เป็นที่มาของสายอากาศพระราชทาน สุธี๑-สุธี๔ ที่โปรดให้ประกาศใช้ สายอากาศทั้ง ๔ แบบนี้ในราชกิจจานุเบกษา และพระราชทานสายอากาศแบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ. 
 
ซึ่งเลือกสายอากาศแบบสุธี๒ มาผลิตใช้งานเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี ๒๕๑๙ กฟผ.ได้สร้างสายอากาศแบบคอลิเนีย สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดกว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศ และน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวาย ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าต้นไม้เหล็ก 
 
กฟผ.ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสายอากาศพระราชทานไว้ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๙ ที่เขื่อนภูมิพล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ