13 ก.ค. 2563
442 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา
 
ในการนี้ ได้ฟังการรายงาน แผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่บริการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพิ่มรายได้ครัวเรือน และลดปัญหาการว่างงาน
 
พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณาจารย์ และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา และชุมชนราชภัฏ ตลอดห้วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา - ในช่วงบ่าย ได้เปิดโอกาสให้กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับฟัง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญ ของการเรียนประวัติศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ