27 ก.ค. 2563
1,638 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่เขต กทม.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
 
วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 57 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เขตบางแค ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันประสบผลสำเร็จดีขึ้นในทุกด้าน มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอยู่ 1 พัน 337 คน ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจ เช่น กิจกรรมห้องสมุด มีบริการสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ต และส่งเสริมการอ่าน จากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน พบว่านักเรียนมีคะแนนการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และคะแนนวิชาภาษาไทยดีมาก ,งานด้านอนามัย จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานห้องพยาบาล , ตรวจสุขภาพนักเรียนขั้นพื้นฐาน ฉีดวัคซีน รวมถึงบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนแบบรายวัน 
 
 
ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต เพื่อปลูกฝังการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนทราบถึงศักยภาพและความสนใจของตนเอง เช่น นักเรียนที่เคยช่วยจำหน่ายสินค้า เข้าศึกษาต่อสาขาการตลาด 
 
 
โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ในโครงการแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
อีกทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ และการเขียนเรียงความ มีนักเรียนจากโรงเรียนทั้งใน และนอกโครงการตามพระราชดำริ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม เป็นภาพวาด 1 พัน 86 ชิ้น และการเขียนเรียงความ 763 ชิ้น วันนี้มีนักเรียนรับพระราชทานรางวัลระดับดีเด่น 31 ราย ด้านโครงการเกษตร มีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ไก่พื้นเมือง เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แม้จะอยู่ในที่ห่างไกล แต่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการควบคุมและป้องกัน ทำให้สถานศึกษาต่างๆ ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน และมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนในโครงการฯทั่วประเทศ มีการพัฒนาทางวิชาการ งานอาชีพ และภาวะโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียนยากจน, พระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา,โทรทัศน์สำหรับเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม สื่อภาษาบาลี ตลอดจน สบู่ เจล สเปรย์แอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
 
 
ปัจจุบันโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่มีอยู่มากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก ใช้วิธีสลับวันเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้จัดชั้นเรียนแบบเว้นระยะห่าง 
 
 
จากนั้น เวลา 13 นาฬิกา 39 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2550 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 200 คน 
 
 
โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพดีขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง เพื่อให้กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ผลการประเมินความสามารถด้านการออกเสียง ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
และในปี 2560 มีผลการทดสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ,ด้านกิจกรรมสหกรณ์ ฝึกให้เรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งสหกรณ์ร้านค้า, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2559 , กิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมทำเกษตรปลอดสารพิษ อาทิ ปลูกผักสวนครัว ,พืชสมุนไพร และนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน ส่วนเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการปรุงอาหาร นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
 
 
ทั้งนี้ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกิน ด้วยการควบคุมอาหาร และจัดกิจกรรมออกกำลังกาย หลังเข้าแถวทุกเช้า วันละ 30 นาที นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการผลิต การแปรรูปอาหาร จากผลผลิตที่ได้ภายในโรงเรียน อาทิ กล้วยจี่สมุนไพร, แหนมเห็ด ,น้ำพริกปลาดุก, น้ำพริกหัวปลี รวมถึง การประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู และการสานกระเป๋าจากพลาสติก เพื่อส่งเสริมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิต จึงทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม จึงมีพระราชดำริให้ จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี และโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ชุมชน
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ เขตหนองจอก เฝ้า ถวายพระพุทธรูป และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
จากนั้น ได้ทอดพระเนตรแปลงนาสาธิต ที่ฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้การปลูกข้าว พันธุ์ กข79 และการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ,ไก่ไข่ และเพาะเห็ดภูฐาน อันเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ