29 ก.ค. 2563
757 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี จ.นครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
 
วันนี้เวลา 13 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 
 
ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อนำไปฝึกฝนประสบการณ์ ให้เกิดการพัฒนา สำหรับเตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปเพาะปลูกขยายผลในชุมชนต่อไป 
 
 
โดย ได้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่โครงการประมาณ 53 ไร่ ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตร ในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์ ได้ดำเนินโครงการ“พันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 
 
 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง และเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี เพื่อเพาะพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีน รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนข้าราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเน้นการผลิตแบบปลอดสารเคมี 
 
 
โดยเฉพาะในส่วนของการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน แบบไม่กลับกอง และการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อนำมาใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการ และจำหน่ายให้แก่ประชาชน บริเวณรอบพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งโครงการอาหารชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครนายก เบื้องต้นเข้าร่วม 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา และโรงเรียนบ้านคลอง 14 ที่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการชนิดของพืช คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 80 
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้สมาชิกโครงการทหารพันธุ์ดี เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมกับได้มีพระราชดำรัส เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่มีการขยายผล และยังสร้างความสามัคคีไปสู่ชุมชนด้วย 
 
 
ทั้งนี้ ด้านการปลูกพืชผัก ได้ดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่ปลูกผักปลอดภัย และเพาะเห็ด ในพื้นที่ 18 ไร่ ในลักษณะแปลงเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการ“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ที่ปลูกไม้ผลพระราชทาน อาทิ มะยงชิด มะขามกระดาน กระท้อน มะขามป้อม มะม่วงแม่ลูกดก และไผ่ ซึ่งจะทำการปลูกไม้ผลพระราชทานเพิ่มอีก 13 ชนิด ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเกษตร ที่ได้จัดแบ่งให้กำลังพลของหน่วย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม และในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้นำผักปลอดภัยไปจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนรอบค่าย 
 
 
ทั้งนี้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดให้กับกำลังพล และครอบครัว ซึ่งผลผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับความสนใจจากชุมชนรอบค่ายเป็นอย่างมาก
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ