30 ก.ค. 2563
1,087 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยม ร.ร.บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 - ร.ร.สุรนารีวิทยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
 
 
วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 1 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดอาคาร "มิ่งปัญญา" อาคารเรียนสูง 4 ชั้น ซึ่งได้รับพระราชทานนาม มีความหมายว่า อาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นมงคล และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร  
 
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านการเกษตร เน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนในฝัน" รางวัลสถานศึกษาพอเพียง พร้อมกันนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของพืชในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาผักปลังแดง พบว่า มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง จึงนำไปสกัดทำสบู่ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ส่วนผลนำไปสกัดน้ำทำขนมไทย เช่น ขนมจ่ามงกุฎ จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกุ่ม รวมถึงส่งเสริมความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ผ้าทอไท-ยวน ในกิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
โดยมีปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนด้านการฝึกทักษะการงานอาชีพ ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561 จากการนำเศษวัสดุธรรมชาติ อาทิ กาบหมาก, รังไหม ,ดอกไม้แห้ง มาสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ และฝึกให้ประดิษฐ์เครื่องประดับใช้เอง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคต 
 
 
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม จัดตั้งเมื่อปี 2507 โดยการรวม 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสีคิ้ว โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม และโรงเรียนบ้านมูลตุ่น จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 864 คน
 
 
ต่อมา เวลา 13 นาฬิกา 12 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วทรงเปิดอาคาร "สุรสิริอักษร" เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษสูง 6 ชั้น สร้างทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ได้รับพระราชทานชื่ออาคาร มีความหมายว่า อาคารเรียนที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ อันเป็นมงคลแก่ผู้เรียน และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."ประดับ ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย
 
 
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น อาทิ นิทรรศการจตุราชกรณียากิจ สรรพสิริสุรนารีวิทยา นำเสนอภาพ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 4 ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บาทนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุรนารีวิทยา การศึกษาต้นชมจันทร์ ซึ่งปลูกมากในโรงเรียน สามารถนำมาแปรรูปเป็นชา และคุกกี้ , เครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะ ทำจากวัสดุรีไซเคิล สั่งการโดยใช้แอพพลิเคชั่น , โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต , ผลงานด้านภาษา ซี่งโรงเรียนเปิดสอนภาษาต่างๆ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น ,เกาหลี และภาษาฝรั่งเศส โดยมีเจ้าของภาษา และวิทยากรมาสอนที่โรงเรียน , ความเป็นเลิศทางกีฬา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเวคบอร์ด (wake board) จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และความสำเร็จของวงดุริยางค์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน กับถ้วยรางวัลรายการระดับนานาชาติ รวมทั้งโครงการห้องเรียนดนตรีสากล ซึ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนที่เปิดสอน 
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ตั้งขึ้นเมื่อปี 2468 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน 4 พัน 400 คน 
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางพนิตษา แสงสินธุศร ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางนิธินันท์ เมธีพงศ์สาธิต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท? น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ