02 ส.ค. 2563
490 ครั้ง

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
 
วันนี้เวลา 14 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาโปรดให้จัดขึ้น เนื่องในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ 99 
 
 
โอกาสนี้ได้เชิญพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ , สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และอัฐิ ท่านเจ้าคุณ พระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในฐานะ อดีตเจ้าอาวาสด้วย
 
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ" ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2403 ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาแพ เมื่อพระชันษาครบ 20 ปี ทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และเสด็จไปประทับจำพรรษาที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อทรงศึกษาพระปริยัติธรรม แล้วเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้ง 
 
 
หลังจากนั้นทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในเวลาต่อมา โดยทรงปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อประโยชน์แก่สังฆมณฑลนานัปการ อาทิ ทรงวางรากฐานการศึกษาแบบใหม่ให้กับคณะสงฆ์ และทรงจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 
 
ด้วยทรงพระปรีชาในพระปริยัติธรรม และภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส จึงทรงพระนิพนธ์หนังสือด้านพระพุทธศาสนาเผยแผ่ และเป็นตำราเรียนแก่พระภิกษุ และสามเณร ใช้ศึกษาในระดับชั้นต่างๆ มากมาย โดยสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2464 สิริพระชันษา 61 ปี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ