03 ส.ค. 2563
860 ครั้ง

'วิชา มหาคุณ' เล็งขอนายกฯ คุ้มครองพยานคดี 'บอส อยู่วิทยา' เตรียมถก 10 อรหันต์ชำแหละคดี

กรณีคดีของบอส อยู่วิทยา คณะทำงานค้นหาความจริงถูกตั้งขึ้นมาหลายคณะ และมีความคืบหน้าของการทำงานเป็นลำดับ โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตั้ง ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีของคดีดังกล่าว ที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลภายใน 30 วัน เนื่องจากอยู่ในความสนใจของประชาชน 
 
 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ค.ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ซึ่งเลื่อนมาจากวันอังคารที่ 28 ก.ค. โดยวันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอญาที่อยู่ในความสนใจของประขาชน
 
 
โดยเนื้อหาในคำสั่ง ระบุว่า ตามที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเหตุเกิดในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 พนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาหลายข้อหาและผู้ต้องหาหลบหนีการดำเนินคดี ต่อมา คดีบางข้อหาได้ขาดอายุความ
 
 
 
ในส่วนข้อหารถขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้น พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและฝ่ายตำรวจไม่มีความเห็นแย้ง คำสั่งไม่ฟ้องจึงมีผลเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีวิธีพิจารณาความอาญา แต่ไม่ตัดสิทธิ์ของผู้เสียหายซึ่งรวมถึงบุพการีบุตรและคู่สมรสที่จะฟ้องคดีเองและขอทราบสรุปพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นในการสั่งคดี หรืออาจขอดำเนินคดีใหม่เมื่อได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีหรือขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือจากรัฐ
 
 
โดยที่คดีนี้ อยู่ในความรับรู้และสนใจของประชาชนต่อเนื่องมาโดยตลอดนับแต่เกิดเหตุเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อปรากฏผลการสั่งคดีอันเป็นขั้นตอนในกระบวนการที่ทำชั้นต้นก่อนมีคำพิพากษาของศาลเช่นนี้ จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อและสังคมทั่วไปอย่างกว้างขวาง ถือเป็นความอ่อนไหวกระทบกระเทือนความเชื่อมั่นในองค์กร เจ้าหน้าที่ และกระบวนการที่ทำ แม้ในส่วนของการใช้ดุลพินิจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการย่อมมีอิสระในการสั่งคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร
 
 
 
และแม้พนักงานสอบสวนจะอยู่ในการตรวจสอบตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่กรณีนี้มีเหตุพิเศษที่สังคมควรมีโอกาสทราบในส่วนของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตลอดจนพฤติการณ์และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งหากมีส่วนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้การบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ จะได้นำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปโดยเร่งด่วนต่อไป
 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ ขณะที่กรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ประธานคณะกรรมการกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย, ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม, นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย, คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้จำนวนไม่เกิน 5 คน
 
 
คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสนอข้อเสนอแนะนำอื่นใด โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว แล้วรายงานนายกรัฐมนตรีให้ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
 
 
 
แต่หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าข้อเสนอแนะในการปฏิรูปยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาได้อีก ทั้งนี้ให้กรรมการฯรายงานเบื้องต้นต่อนายมนตรีเป็นระยะ ทุก 10 วัน และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจเชิญหรือประสานขอความร่วมมือขอเอกสารต่างๆ จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ สอบถาม หรือขอความเห็น อีกทั้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการ
 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะและพิจารณาเรื่องร้องเรียนในคดีนี้จากประชาชนได้ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป
 
 
ขณะที่นายวิชา มหาคุณ ได้ชี้แจงใน 4 ประเด็น โดยในวันนี้ (3 ส.ค.63) จะมีการประชุมกันตอนเวลาประมาณ 15.00 น. จะมีการรับฟังความคิดเห็น 10 อรหันต์ หรือของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่อยู่ในคณะทำงานของชุดนี้ จากนั้นจะออกหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับตชคดีนี้เข้ามาให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆในครอบคลุมและรอบครอบที่สุด ซึ่งในคณะ 10 อรหันต์ หนึ่งนั้นมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ร่วมคณะทำงานด้วย
 
 
ทั้งนี้ เมื่อวานที่ผ่านมา (2 ส.ค.63) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการอายัดศพ นายจารุชาติ มาดทอง พยานคนสำคัญดคี บอส อยู่วิทยา ที่เกิดอุบัติเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการณาปนกิจศพไปเมื่อวานนี้ เนื่องจากเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
ในส่วนประเด็นสำคัญนายวิชา กล่าวว่า หลังจากนี้จะเสนอให้นายกใช้อำนาจ คุ้มครองพยานทุกปี ที่เกี่ยวข้องกับคดี บอส อยู่วิทยา ซึ่งจุดที่ทำให้คดีนี้พลิกที่ทำให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา เริ่มจากช่วงปลายปี 2562 ที่มีประจักษ์พยานเกิดขึ้นใหม่ 2 ปาก ให้การกับตำรวจว่า บอส ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งที่รถหรูคันที่ประสบเหตุใช้เวลาเพียงแค่ 3 วินาทีสามารถเร่งเครื่อง 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และยังให้การอีกว่า ดาบตำรวจวิเชียร ผู้เสียชีวิต ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถหรูของบอส ส่งผลให้คดีขับรถชนดาบตำรวจเป็นเรื่องสุดวิสัย
 
 
นายวิชา ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเสื่อมทรุดไปมากกว่าเดิม อาจจะมีเรื่องการรับเงิน ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นถึงจุดที่ต้องยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมใหม่
 
 
อย่างไรก็ตามคดีนี้มีความซับซ้อนอย่างเช่นในส่วนของคำให้การของคู่กรณีของนาย จารุชาติ พยานปากเอกของคดี ให้การกับตำรวจในครั้งแรกว่าไม่รู้จักกับนายจารุชาติ ต่อมากลับให้การว่า รู้จักกันที่ร้านเหล้าก่อนที่รถประสบเหตุ ประเด็นต่อมาครอบครัวของนายจารุชาติ มีความสงสัยที่มีชายลึกลับที่เอามือถือของผู้ตายมาคืนโดยที่ไม่มีซิมการ์ด
 
 
 
 
อีกประเด็นคือเจ้าหน้าที่แจ้งว่า นายจารุชาติเสียชีวิตจากอาการมีเลือดออกในช่องท้อง แต่ในใบมรณะบัตรระว่า สาเหตุการตายคือ เลือดออกในเหยื่อหุ้มสมอง ทั้งนี้ทางครอบครัวให้ข้อมูลว่า 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายเก็บตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหน อีกทั้งมีคนมาเตือนให้ระวังตัวอาจจะได้รับอันตราย ด้านเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเป็นการจัดฉากฆาตกรรม
 
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bJG1leYNGiw
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ