06 ส.ค. 2563
2,521 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์2/2 "ดอน" นั่งควบ รองนายกฯ ขณะ "สุชาติ - นฤมล" คุมแรงงานตามคาด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน


ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีท่ี 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ