15 ส.ค. 2563
1,131 ครั้ง

แนวทางเยียวยาอุตสาหกรรมกีฬา ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 200 ราย ที่เข้าร่วม ก่อนจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อหาทางออกในการเยียวยาธุรกิจภาคการกีฬาต่อไป ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการประชุมใหญ่เพื่อแก้ปัญหาด้านกีฬาอย่างจริงจัง
 
 
ตัวแทนจากภาคสมาคมกีฬา ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านการศึกษา และภาครัฐ กว่า 40 คน เข้าร่วมแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ด้านปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้น หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 
 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเดียวกัน คือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่ง การแก้ปัญหาจำเป็นต้องพึ่งตัวเอง เนื่องจากระบบเยียวยาจากภาครัฐไม่คลอบคลุมสมาคมและธุรกิจทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อก่อนการแข่งขันที่ราคาเฉลี่ย 500 บาทต่อคน 
 
 
แม้กระทั่งภาคการศึกษาก็ได้รับผลกระทบจากนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ขาดโอกาสด้านการเรียนและการแข่งขันในช่วงนี้ วันนี้พวกเขาจึงได้พูดถึงปัญหาที่กำลังเผชิญเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการให้คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้รับทราบปัญหา ในการสัมนารับฟังความเห็น ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19
 
 
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มสัมมนารับฟังความเห็นอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกีฬาเป็นเลิศและกีฬาคนพิการ และ กลุ่ม กีฬามวลชน นันทนาการ และการออกกำลังกาย ซึ่งทั้งหมดมีการนำเสนอถึงการแก้ปัญหาในภาพรวมที่เหมือนกัน คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนด้านการกีฬาให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากตลอดช่วงโควิด-19ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่หันมาสนใจด้านการออกกำลังกายมากขึ้นแต่เฉพาะในบ้านเท่านั้น ภาครัฐจึงสามารถนำกีฬามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ และ กระจายรายได้สู่คนในชุมชนได้ ด้วยการสนับสนุนให้คนออกจากบ้านมาออกกำลังกายตามที่สาธารณะ
 
 
ขณะที่ผลของการรับฟังความเห็นในวันนี้จะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมมาธิการการกีฬา วุฒิสภาอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน ซึ่งวันนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านกีฬาและการคลังของประเทศเข้ารับฟังข้อเสนอเหล่านี้ โดยจะบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการกีฬาให้เหมาะกับรูปแบบ new normal ในปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ