14 ก.ย. 2563
662 ครั้ง

สํานักงบประมาณร่อนหนังสือแจง งบรายจ่ายปี 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. ให้ใช้งบปี 63 ไปพรางก่อน

วันที่ 13 ก.ย. 63 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.63 แจ้งให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ทราบว่าด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศ ใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ต.ค.63 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้นให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้กรอบของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไปพลางก่อน โดยการเบิกจ่ายจะได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
 
โดยในหนังสื่อระบุว่า ไม่กระทบต่อการเบอกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานอย่างแน่นอน รวมไปถึงโครงการลงทุนเดิมที่ก่อหนี้ผูกพันมาจากงบประมาณปีก่อนหน้า ที่จะมีผลกระทบ คือ โครงการลงทุนใหม่ที่อาจจะต้องชะลอไปก่อน
 
 
ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
 
 
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดแล้ว และผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/k9HMG96jKbo
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ