16 ก.ค. 2557
4,506 ครั้ง

คสช. ออกประกาศ ฉ.85 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.กรณีที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดให้งดจัดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกอยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ถือว่าสมาชิกภาพที่เหลืออยู่สิ้นสุดสุด

2.โดยเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างนี้ให้คัดเลือกบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร โดยอย่างน้อย 2 ใน3 ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องเป็นข้าราชการ หรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทประกอบด้วยจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกสภาจำนวน 10 คน เทศบาลทุกประเภทมีสมาชิกสภาจำนวน 12 คน องค์การบริหารส่าวนจังหวัดแต่ละแห่งมีจำนวนสมาชิกสภากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

4.สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอาทิ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รับราชการหรือเคยรับราชการในเขตจังหวัดในระดับตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  เป็นบุคคลในเขตจังหวัดนั้นและดำรงตำแหน่งประธานหรือหัวหน้าองค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที่จดทะเบียนไว้กับส่วนราชการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่ให้นำมาตรา 45 (12) (13) และ(14) แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาบังคับใช้

5.เมื่อมีกรณีที่ต้องเลือกสมาชิกสภาต้องถิ่นให้มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคล  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และประธานสภาหอการค้าจังหวัดหรือปรานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธานสภาทนายความประจำจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือ 1 คนเป็นกรรมการ

6.เมื่อได้ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งภายใน 3 วัน

7.กรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศนี้เป็นเหตุให้ผู้ได้แต่งตั้งเป็นสมาชิกฯต้องเสียสิทธิ์หรือเป็นข้อห้ามหรือเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติต้องห้ามไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาบังคับใช้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้

8.ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตามประกาศนี้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในระหว่างนี้

9.สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นคู่สัญญา

10.ในกรณีที่สมาชิกท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่างลงให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องคัดเลือกสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่าง

11.กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลงให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. ให้รมว.มหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตาม

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ