08 ต.ค. 2563
1,454 ครั้ง

ศบศ.ไฟเขียว 'ช้อปดีมีคืน' ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 หมื่นบาท พร้อมขยาย 'เราเที่ยวด้วยกัน' กระตุ้น ศก.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมนาย ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบศ. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “มาตรการช้อปดีมีคืน” เสนอโดยกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษี 
 
 
โดยเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้ สําหรับค่าซื้อสินค้าและบริการ ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ํามัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันท่ี 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้หากรวมมาตรการต่าง โดยรวม 2 โครงการที่อนุมัติก่อนหน้านี้ คือ การเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ โครงการคนละครึ่ง คาดว่าจะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท
 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายเวลาโครงการเราเท่ียวด้วยกัน และ โครงการกำลังใจ สิ้นสุดจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขสามารถใช้บริการโรงแรมท่ีพัก และใช้ E-Voucher สําหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว ค่าสินค้าหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านได้
 
 
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้า ทั้งแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ปัจจุบัน มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์เดิน ทางเข้าประเทศไทยภายใต้ STV จากภูมิภาคต่าง ๆ เกือบ 2 พันคน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก จํานวน 924 คน / ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จํานวน 229 คน / ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออก กลาง จํานวน 462 คน 
 
 
ขณะที่มีนักท่องเท่ียวซึ่งสอบถามจํานวนเบื้องต้นจากภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออก กลาง จํานวน 500 คน และจากภูมิภาคอเมริกา จํานวน 69 คน โดยในปัจจุบันมี 5 จังหวัดที่สามารถรองรับการกักตัวได้ ซึ่งแบ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) จํานวน 84 แห่ง และโรงแรมในชลบุรี บุรีรัมย์ ภูเก็ต และปราจีนบุรีท่ีผ่านการตรวจประเมิน Alternative Local Quarantine (ALQ) จํานวน 11 แห่ง
 
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/qlLMxCRTKc0
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ