17 ก.ค. 2557
3,349 ครั้ง

คสช.ออกคำสั่ง ฉ.92แต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ ก.ยุติธรรม

คสช.ออกคำสั่งที่ 92/2557 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยให้ "รื่นวดี สุวรรณมงคล" พ้นจาก อธิบดีกรมคุมประพฤติและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี ให้ "วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากอธิบดีกรมบังคับคดีและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวง ก.ยุติธรรม ให้ "กรรณิการ์ แสงทอง" พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวง ก.ยุติธรรม และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ