08 ส.ค. 2557
6,316 ครั้ง

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนพระองค์เปิดรัฐพิธีประชุม สนช.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงถูกต้องในรัฐพิธีเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยเมื่อเวลา 15 นาฬิกา 35 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภามาแล้ว 45 ครั้ง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 46

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสเปิดประชุม โดยขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิดอ่านกัน ปฏิบัติภาระหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้งานทุกด้านดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงถูกต้อง ทั้งตามหลักนิติธรรมและเหตุผลความชอบธรรม ทั้งสำเร็จผล เป็นประโยชน์อันพึ่งประสงค์ คือความพาสุขมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ