12 ส.ค. 2557
2,627 ครั้ง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.2 ผลตรวจพระวรกายในหลวงเป็นปกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 2 ระบุว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้คณะแพทย์ถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการตรวจพระวรกายและถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษได้รายงานในเบื้องต้นว่า

 

อุณหภูมิพระวรกาย การหายพระทัย และความดันพระโลหิตเป็นปรกติ โดยผลการถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่พระอุระ มีรายงานว่าพระปัปผาสะ (ปอด) เป็นปรกติ และการตรวจสภาวะการทำงานของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ การตรวจพระหทัยด้วยคลื่นไฟฟ้า ไม่ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจติดตามมาเป็นระยะ และการตรวจพระกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง ปรากฏว่า มีการอักเสบเล็กน้อย คณะแพทย์ฯ ได้รักษาโดยการถวายพระโอสถ

 

ผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีการทั่วไปเป็นปรกติ ไม่พบร่องรอยการอักเสบในระบบต่างๆ ของพระวรกาย สำหรับผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีพิเศษ รวมทั้งการตรวจดูสภาวะทางโภชนาการ และวิตามิน คณะแพทย์ฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากมีพระชนมายุมากแล้ว ทำให้เสวยพระกระยาหารได้ไม่เต็มที่ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายสารอาหารเพิ่มทางหลอดพระโลหิต เพื่อช่วยเสริมสร้างพระพลานามัยให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมเร็วขึ้น

คณะแพทย์ฯ จะถวายการตรวจพิเศษเพิ่มขึ้น และรายงานให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

11 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ