13 ส.ค. 2557
3,996 ครั้ง

พระองค์โสมฯ เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 57

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไป ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทั้งเพื่อเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของแม่ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ที่เป็นลูกได้ตระหนักถึงและแสดงความกตัญญูตอบแทนพระคุณแม่ 

ในปีนี้มีแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทต่างๆ อาทิ แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ผู้เป็นเกษตรกร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 225 คน รวมถึงลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จำนวน 97 คน เข้ารับประทานรางวัล ทั้งยังมีคุณแม่ของบุคคลที่มีชื่อเสียง และศิลปินนักร้อง นักแสดง เข้ารับประทานรางวัลหลายคน สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง โดยในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ว่า" รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ