18 ส.ค. 2557
2,620 ครั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พรเพชร รับตำแหน่ง ปธ.สนช.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ เป็นประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คือ 1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย    เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ง 3.นายพีระศักดิ์ พอจิต  เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่สอง อาศัยอำนาจตามควาามในมาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช.ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานและรองประธาน สนช.ในเช้าวันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09.19 น. บริเวณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 และ ได้นัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระเร่งด่วน 3 เรื่อง คือการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ตั้งคณะกรรมธิการสามัญกิจการ สนช. (ชั่วคราว) และพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เสนอ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ