31 ต.ค. 2557
1,545 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธาน-รองประธาน สปช.แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

พระบรมราชโองการ

ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เป็นประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ

 

1. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

3.นางสาวทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงแต่งตั้งให้มีผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ