08 พ.ย. 2556
7,326 ครั้ง

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

 

ในปี พ.ศ.2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดซื้อที่ดินจากราษฎร  ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่  ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี

 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้กองงานส่วนพระองค์  สำนักพระราชวัง  เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร และทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะเสด็จไปทอดพระเนครโครงการด้วยพระองค์เอง

 

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

 

โดยหลังจากผ่านการพัฒนา จนสามารถเพาะปลูกพืช และทำเกษตรกร จากพื้นที่แห้งแล้งให้งอกเงยขึ้นมาได้ เพื่อจะเป็นตัวอย่าง

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ  ประกอบด้วย

- การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน

- การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ

- การสาธิตการปลูกสบู่ดำ

- การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

- แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง

- แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

- การทำปุ๋ยหมัก

- การปลูกไม้ผล

- การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ