14 พ.ย. 2556
6,798 ครั้ง

สมเด็จพระเทพเสด็จออกออกจากรพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3

 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น

 

คณะแพทย์ฯ ได้รายงานว่า การถวายการรักษาเพื่อนำนิ่วออกจากท่อพระวักกะ (ไต) ขวา โดยนำกล้องส่องเข้าไปในหลอดไต (Ureterorenoscopy with lithotripsy) ผลเป็นที่น่าพอใจ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทรงพระดำเนินได้ดี พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจไว้อีกระยะหนึ่ง

 

ในระหว่างที่ประทับรับการถวายการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใย เสด็จและเดินทางไปลงพระนาม ลงนาม ถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชดำรัสขอบพระทัยและขอบใจแจ้งให้ทราบทั่วกัน

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ