05 ม.ค. 2559
27,515 ครั้ง

สรรพากรเสนอลดภาษีบุคคลธรรมดาปี60 รายได้ 2-3 หมื่นไม่ต้องเสียภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกฎหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2559 และจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา โดยจะมีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2560 ซึ่งจะสามารถยื่นเสียภาษีได้ในวันที่ 1มกราคม-31มีนาคม 2561 โดยจะมีการเพิ่มการหักค่าลดหย่อนรายบุคคลให้ตรงกับความเป็นจริง และปรับลดเพดานการจัดเก็บสูงสุดจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้คนมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษีจากเดิม 20,000 บาทต่อเดือน

 

สำหรับปัจจุบันมีบุคคลธรรมดายื่นแบบชำระภาษีจำนวน 10 ล้านคน มีผู้เสียภาษีจริงประมาณ 6-7 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้มีรายได้สุทธิเกิน 4 ล้านบาท ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุด 35% อยู่ 1-2% ของผู้ที่ยื่นแบบทั้งหมด ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่มาก และการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีรายได้มากและน้อยมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะสอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่เสียอยู่ 20% และเสียภาษีเงินปันผลอีก 8% รวมเป็น 28% ซึ่งหากลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 35% เหลือ 30% ก็จะมากกว่าภาษีนิติบุคคลธรรมดา 2% เท่านั้น

 

ด้านพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในกรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือ บัญชีเล่มเดียว ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง

 

โดยกรมสรรพากรจะเปิดให้แจ้งการใช้บัญชีเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559 หรือภายในระยะเวลา 60 วัน นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 รวมถึงยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สำหรับกำไรส่วนที่ไม่เกิน 3 แสนบาท และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 แสนบาท

 

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจดแจ้งต่อสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว

 

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในการขยายธุรกิจ และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน แต่ยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่ก็จะช่วยเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐได้ 5,000 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีอย่างยังยืนในอนาคต

 

พร้อมกันนี้ยังเตรียมหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นำกลับมาพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและนำรายได้จากทรัพย์มาพัฒนาประเทศ รวมถึงภาษีสิ่งแวดล้อม บนสมมติฐานผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม ผู้สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรับภาระในการบำบัดของเสีย

 

 

 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/oIrYwKeC1-Q
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ