29 พ.ย. 2556
4,055 ครั้ง

กป.อพช.ออกแถลงการณ์ฉ.2 เสนอรบ.ยุบสภา ผ่าทางตันการเมือง

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เสนอรัฐบาลยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เดินทางสู่การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง

 

 

แถลงการณ์ฉบับที่ 2

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

ยุบสภา เดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ได้ติดตามวิกฤติการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและเห็นว่า ท่าที่ จุดยืนและข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องล่าสุดของทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้ง ทั้งรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านและกลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม จะไม่สามารถนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา อีกทั้งจะยิ่งเป็นเงื่อนปมทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ทางตัน

 

 

ในสภาพการณ์เช่นนี้ กป.อพช. ไม่เห็นหนทางอื่นที่เป็นไปได้ นอกจากรัฐบาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ผ่าทางตันด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชน จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยุบสภาโดยเร็วที่สุด ด้วยเหตุผล ดังนี้

 

 

1. เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางเมืองของรัฐบาลต่อการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เสียงข้างมากในการลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อช่วงย่ำรุ่งของคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา และเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองของนักการเมือง พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

 

 

2. เพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไป โดยประชาชนทั้งมวลจะเป็นผู้กำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทย อันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย และป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยหรืออาศัยอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ

 

 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง สร้างเวทีเพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสให้ทุกสถาบัน ทุกกลุ่มพลังทางการเมือง องค์กรและเครือข่ายของภาคประชาสังคมได้มีข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองอย่างเสรีและกว้างขวาง ตลอดจนการลงประชามติในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

 

กป.อพช. ขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมถอนออกจากสถานที่ราชการ ภายหลังจากที่มีการยุบสภาแล้ว หากจะมีการชุมนุมต่อเนื่อง หรือการชุมนุมของกลุ่มใดๆ ก็ตาม ขอให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และดำเนินการควบคุมดูแลให้การปราศรัยในที่ชุมนุมหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีของผู้ที่ถูกพาดพิง และผู้ที่ความเห็นต่าง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้วิกฤติการณ์คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

 

                                                                                                                
ด้วยความสมานฉันท์

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 

29 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ